Telelink Buinsess Services Group offers 30% of its shares at a minimum price of BGN 7.60 from the end of January

Телелинк Бизнес Сървисис Груп предлагат 30% от акциите си на минимална цена от 7.60 лв. от края на януари

Акциите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД (ТБС Груп) ще се предлагат на Българска фондова борса (БФБ) при минимална цена от 7.60 лева за акция. Това решение е взел мажоритарният собственик и основен продаващ акционер Любомир Минчев и продаващите акционерите съгласно публикувано Допълнение към Проспекта за допускане до търговия на емисията акции на компанията, одобрено от Комисията за финансов надзор (КФН) на 23.12.2019 г. Началото на търговията с акциите на ТБС Груп на Българска фондова борса се очаква в края на януари 2020 г.

Какво се предлага на инвеститорите от Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Любомир Минчев и останалите продаващи акционери Спас Шопов и Иво Евгениев възнамеряват да продадат на БФБ до 30% (3 750 000 броя) от съществуващите акции на Дружеството до края на 2020 г. Допълнително, продаващите акционери са поели ангажимент да не продават акции на цена под 7.60 лв. за брой до края на 2021 г. за мажоритарния акционер и до 2020 г. за останалите продаващи. Настоящите акционери са сключили и Споразумение за забрана за разпореждане с акции (Lockup agreement), определящо каква част от притежаваните от тях книжа ще бъде предложена за продажба до края на 2020 г., според което общо само трима от настоящите акционери ще участват в предлагането и броят предлагани акции не може да надхвърля горепосочения размер до края на 2020 г.

За Телелинк Бизнес Сървисис Груп

ТБС Груп е водещ доставчик на комплексни решения в областта на информационните и комуникационните технологии и лидер в системната интеграция в България. Групата е и сред водещите играчи на Балканите с дъщерните си дружества в Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Словения, като наскоро откри свои представителства стартира дейност и в Албания и Македония.

Групата е фокусирана в седем основни технологични области, включващи решения за: телекомуникационни оператори, корпоративни комуникации, частни и облачно базирани информационни центрове, разработка на приложения, решения за офис производителност и информационна сигурност. Обслужва широка група от клиенти в над 30 страни и е силно позиционирана в телекомуникационния, финансовия и здравния сектор, сектора на комуналните услуги, както и в публичния сектор.

Финансови резултати

През 2018 г. ТБС Груп отчита комбинирана нетна печалба от 7.66 7.7 млн. лв., което представлява ръст от 63.9% на годишна база, а комбинираните приходи достигат 116.4 млн. лв. или с при ръст от 9.8% на годишна база, според оповестения одитиран комбиниран финансов отчет на групата за 2018 г.

Цената на акция от 7.60 лв. отрежда минимална пазарна капитализация на компанията от 95 млн. лв. или около 12 пъти нетната печалба на групата за 2018 г. Това я превръща в най-големият технологичен представител на българския капиталов пазар.

Мениджър на предлагането е ИП „ЕЛАНА Трейдинг“ АД.

Всички документи, свързани с предлагането на акции от Телелинк Бизнес Сървисис Груп

https://www.elana.net/bg/trading/public-offering-telelink-2019.html

Страница за инвеститори от Телелинк Бизнес Сървисис Груп

http://www.telelink.com/investors/

 


 

Telelink Buinsess Services Group offers 30% of its shares at a minimum price of BGN 7.60 from the end of January

 

The shares of “Telelink Business Services Group” AD (TBS Group) will be offered on the Bulgarian Stock Exchange (BSE) at a minimum price of BGN 7.60 per share. The decision was made by majority shareholder Lyubomir Minchev and the selling shareholders according to the published Supplement to the Prospectus for the admission to trading of the Company’s issued share capital approved by the Financial Supervision Commission (FSC) on December 23 2019. Trading of TBS Group’s shares on the Bulgarian Stock Exchange is expected to start towards the end of January 2020.

Telelink Business Services Group’s investment offering

Lyubomir Minchev and the other selling shareholders Spas Shopov and Ivo Evgeniev intend to sell on the BSE up to 30% (3 750 000 shares) of the Company’s existing shares by the end of 2020. Additionally, the selling shareholders have undertaken not to sell shares below BGN 7.60 per share by the end of 2021 for the majority owner, and by the end of 2020 for the other two selling. The current shareholders have also signed a Lockup Agreement stipulating the part of their shares authorized for offering by the end of 2020, according to which only three of the current shareholders will participate in the offering and the number of offered shares cannot exceed the above-mentioned number by the end of 2020.

About Telelink Business Services Group

TBS Group is a leading provider of integrated solutions in the field of information and communication technology and a top systems integrator in Bulgaria. The Group is also among the leading players on the Balkans with its subsidiaries in Serbia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina and Slovenia and recently launched operations in Albania and Macedonia.

The Group is focused on seven main technological areas, including solutions for telecoms, enterprise connectivity, private and cloud-based data centers, application development, office productivity and information security. It serves a broad range of clients in more than 30 countries and is well positioned in telecommunications, finance, healthcare, utilities, as well as in the public sector.

Financial results

According to the Group’s disclosed audited combined financial statements for 2018, TBS Group recorded a combined net profit of BGN 7.7 m., exhibiting 63.9% of year-on-year growth, while combined revenues reached BGN 116.4 m., growing by 9.8% year on year.

The price of BGN 7.60 per share implies a minimum market capitalization of the Company of BGN 95 m., or about 12 times the Group’s net profit for 2018. The above would make it the biggest technological asset on the Bulgarian stock market.

The offering’s manager is ELANA Trading AD.

All documents relative to the offering of TBSG Group’s shares:

https://www.elana.net/bg/trading/public-offering-telelink-2019.html

Investor page of Telelink Business Services Group:

http://www.telelink.com/investors/